1. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky
  mezi společností Mirami Media s.r.o. se sídlem: K Větrovu 535, 25168 Kamenice , IČO
  02668122, DIČ CZ02668122, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského
  soudu v Praze pod spisovou značkou C 221646, bankovní spojení: 263675261/0300
  ČSOB, Tel.+420602310064 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí
  vstupenky na kulturní představení provozované Provozovatelem.
 3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes
  internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě
  smluvní strany závazné.
 4. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných
  obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

2. Vysvětlení pojmů

 1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více
  elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.
 3. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena
  obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

3. Koupě vstupenky

 1. Vstupenku může zákazník zakoupit přes internet na stránkách Prodávajícího:
  www.greggbraden.cz popřípadě na dalších portálech.
 2. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je
  vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem
  označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na
  zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za
  předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní
  ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro,
  MasterCardElectronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a
  převodem.

4. Ostatní podmínky

 1. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno
  představení a to v maximálním množství šesti vstupenek nebo elektronických vstupenek.
  Rezervovat další vstupenky může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal.
  Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení
  rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si
  vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.
 2. Číselné čárové kódy na elektronické vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze
  jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě
  tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené elektronické
  vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení
  Provozovatele, a to bez ohledu na to, elektronickou vstupenku předloží.
 3. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo
  zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se
  rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo
  byla pozměněna dodatečnými úpravami.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit místo a datum konání akce.

5. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je povinen poskytnout zákazníkovi informace dle článku 13 NAŘÍZENÍ
  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon). Informační povinnost činí
  provozovatel prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na
  webových stránkách provozovatele na adrese https://www.greggbraden.cz/?page_id=448.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO
  PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 1. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou
  poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány
  a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se
  všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních
  bran.

6. Odstoupení od smlouvy

 1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu
  vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14
  dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného
  času a plnění (účast na představení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno
  v určeném termínu nebo době.
 2. V případě, že dojde ke zrušení kulturní akce, na které si zákazník již elektronickou
  vstupenku zakoupil, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek: u elektronické vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

7. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory
  jsou příslušné české soudy.
 2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud
  Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.
 3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto
  vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt
  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce,
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,
  web: adr.coi.cz.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.
 3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 25.07.2019